24 มกราคม 2561, 16:35 น.

วิเคราะห์จุดอ่อน รู้จุดแข็ง เร่งพัฒนาตน

  • 1 กันยายน 2557, 10:04 น. |
  • เปิดอ่าน 47,903
แชร์ไปยัง twitter

0

ทั้งหมด +

วิเคราะห์จุดอ่อน รู้จุดแข็ง เร่งพัฒนาตน

- +

โดย...กองทรัพย์

โดยปกติหากบริษัทจัดให้มีการประเมินตนเอง ผลที่ออกมาเราจะพบว่ามีพนักงานอยู่สองแบบ คือ คนที่วิเคราะห์ตนเองโดยปราศจากด้านลบ กับคนที่ประเมินแล้วพบว่าตัวเองมีแต่ด้านลบมากกว่าด้านดี ซึ่งผลเหล่านี้สะท้อนเพียงทัศนคติ แต่ไม่ได้ให้ผลที่แน่นอน ซึ่งจะทำให้พนักงานไม่ได้เห็นข้อเสียที่ควรปรับปรุง และไม่สามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้องได้

ดังนั้น จึงต้องมีเครื่องมือตัวหนึ่งเพื่อช่วยให้เราทำการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของพนักงาน เพื่อเป็นกรอบกำหนดแนวคิดและวางแผนในการพัฒนาตนเองของพนักงาน เรียกว่า SWOT Analysis หรือกลยุทธ์การประเมินสถานการณ์แวดล้อม โดยกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งไม่ได้มองเห็นเราคนเดียว แต่จะมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการทำงานของเราด้วย มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

Strengths - จุดแข็ง เรามีความชำนาญด้านใด ทำงานส่วนใดได้ดีที่สุด เมื่อรู้ถึงข้อนี้แล้วก็ควรหาแนวทางการพัฒนาและฝึกฝนด้านดีนี้ต่อไปเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ดีขึ้น พัฒนาไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือองค์กรสามารถผลักดันให้เป็นโค้ชหรือผู้นำได้

Weaknesses - จุดอ่อน กล่าวคือ งานที่ไม่ถนัด ไม่ชอบ หรืองานที่ยังต้องการให้พัฒนาทักษะและฝีมือ เมื่อรู้ถึงจุดอ่อน แนวทางต่อไปคือหาทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาจุดอ่อนนั้นให้ลดน้อยลงหรือหมดไป อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติม หรือองค์กรสามารถช่วยได้โดยการเทรนนิ่ง

Opportunities - โอกาส สองข้อด้านบนเป็นปัจจัยที่ตัวบุคคลสามารถควบคุมได้ แต่โอกาสเป็นปัจจัยภายนอกที่จะที่เอื้ออำนวยให้การทำงานนั้นเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ ซึ่งโอกาสนี้เป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องหยิบยื่นให้ และตัวพนักงานเองหากพบช่องทางที่จะพัฒนาตนเองแล้ว ไม่ควรเพิกเฉยต่อโอกาสที่ได้รับนั้น

Threats - อุปสรรค เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เหนือการควบคุม และส่งผลโดยตรงต่อการไปสู่เป้าหมาย กระนั้นแต่ละครั้งที่เกิดอุปสรรคใดๆ ขึ้น ควรมีการจดบันทึกเพื่อให้ทราบถึงปัญหา หากเป็นอุปสรรคที่เกิดจากตนเองก็ต้องไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก แต่หากเกิดจากส่วนอื่นๆ ก็บันทึกเพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป

แชร์ไปยัง twitter

0

ทั้งหมด +
นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

ค้นหางาน

งานมากกว่า 8 ตำแหน่ง พร้อมให้คุณสมัคร