ภาพประกอบ บริษัท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานราชการ ผู้ช่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ /BIOTEC ปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วันที่ลงประกาศ 26 พ.ย. 59 | เปิดอ่าน 428 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ปิดรับสมัคร

Share to twitter

0

ทั้งหมด +

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่

     • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
       มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

     &b

อ่านต่อ

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษา Dengue ED3 specific antibody: ผลิตโปรตีนด้วยระบบแบคทีเรีย,ทำโปรตีนให้บริสุทธิ์,ทดสอบโปรตีนด้วยวิธี dot blot,western blot,ตรวจหาแอนติบอดีในตัวอย่างซีรั่มที่ได้จากผู้ป่วยไข้เลือดออก,สัตว์ทดลองที่ได้รับวัคซีนทางเลือกโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธี ELISA, เลี้ยง hybridoma และทำแอนติบอดีให้บริสุทธิ์
2. ศึกษา human monoclonal antibody (จากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก) เลี้ยงเซลล์ต่างทั้ง primary cells และ cell lines ,เลี้ยงและหาปริมาณไวรัสเด็งกี่จากเซลล์ต่างๆ, ทำไวรัสให้บริสุทธิ์,สร้างhuman monoclonal antibody ด้วยวิธี single cell sorting (flow cytometry) และEpstein Barr virus transformation, cloning ส่วน variable region ของแอนติบอดี, transfection ใน mammalian cells เพื่อสร้างเป็นhuman monoclonal antibody ทั้งระดับ small scale และ large scale ,ศึกษาคุณสมบัติของแอนติบอดีด้วยวิธี dot blot, western blot,ELISA,neutralization, immune enhancement, antibody dependent cell cytotoxicity

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Biochemistry
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Immunulogy,Microbiology,Tropical Medicine และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว