ภาพประกอบ บริษัท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานราชการ พนักงานห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์/BIOTEC

วันที่ลงประกาศ 21 ม.ค. 60 | เปิดอ่าน 947 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ปิดรับสมัคร

Share to twitter

0

ทั้งหมด +

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่

     • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
       มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

     &b

อ่านต่อ

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. งานบริการเพื่อแก้ไขระบบสืบพันธุ์โค ช่วยงานวิจัยในส่วนของการทดสอบภาคสนาม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปวช.หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
สาขาวิชา : สัตวบาล
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สัตวรักษ์,สัตวศาสตร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ผสมเทียมโค แปลผลภาพจากอัลตราซาวด์

  • ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว