ภาพประกอบ บริษัท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานราชการ เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล

วันที่ลงประกาศ 13 ธ.ค. 59 | เปิดอ่าน 418 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ปิดรับสมัคร

Share to twitter

0

ทั้งหมด +

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่

     • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
       มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

     &b

อ่านต่อ

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ/กิจกรรมขนาดเล็กและกลางที่เกี่ยวกับงานกลยุทธ์บุคคลให้และเสร็จและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
2. ติดตาม รวบรวมข้อมูลของโครงการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานความก้าวหน้า สนับสนุนการจัดทำแผน/พัฒนาระบบ การปรับปรุงโครงการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
3. คิดริเริ่ม และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง เครื่องมือ วิธีการทำงานและระบบต่างๆที่เกี่ยวกับงานกลยุทธ์บุคคล
4. อธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้/งานในความรับผิดชอบ ที่แสดงความเชื่อมโยงไปยังระบบงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ที่ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
5. ถ่ายทอด/นำเสนอข้อมูล/ความรู้ที่ซับซ้อน/เชิงเทคนิค/ผลงานของตนเองให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจได้
6. จัดทำคู่มือและรวบรวมความรู้ในการพัฒนากลยุทธ์และนโยบายด้านบุคคลไว้กับองค์กร
7. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และแก้ปัญหาในขอบเขตงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้งานที่รับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงค์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์,สังคมศาสตร์,จิตวิทยา,จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน :
1. งานบริหารบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่น ระบบ Competency ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Based Management) การบริหารเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการ หลักการบริหารคุณภาพชีวิต และบุคลากรสัมพันธ์ การวางแผนทรัพยากรบุคคลและบริหารทรัพยากรบุคคล (Manpower Planning) การบริหารสายอาชีพ (Career Management)
2. ความรู้ด้านองค์กรและการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ สวทช.(NSTDA Acument and Strategic Management)
3. ความรู้ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management)
4. ความรู้ด้านการบริหารบุคคลภาครัฐ
5. ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง
6. ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ทักษะการวางแผนและการนำเสนอ
2. ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง 

  • ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว