ภาพประกอบ บริษัท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานราชการ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

วันที่ลงประกาศ 13 ธ.ค. 59 | เปิดอ่าน 624 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ปิดรับสมัคร

Share to twitter

0

ทั้งหมด +

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่

     • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
       มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

     &b

อ่านต่อ

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ส่งเสริมให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งแต่การพัฒนาความร่วมมือ (การจัดประชุม หารือ สัมมนา ระหว่างศูนย์ฯ และหน่วยงานต่างประเทศ) การติดตามความร่วมมือ(จัดประชุม Follow up) จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ศูนย์ฯเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่นการสร้าง network กับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ การรับนักศึกษาต่างชาติมาร่วมปฏิบัติการวิจัย เป็นต้น
3. ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์,รัฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : การบริหารโครงการหรือติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ/ชาวต่างประเทศ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะการบริหารจัดการสูง มีความคิดเชิงระบบ มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสาร เป็นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบและภาวะผู้นำสูง
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี 

  • ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว