ภาพประกอบ บริษัท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานราชการ วิศวกร/ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

วันที่ลงประกาศ 27 ม.ค. 60 | เปิดอ่าน 487 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ปิดรับสมัคร

Share to twitter

0

ทั้งหมด +

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่

     • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
       มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

     &b

อ่านต่อ

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเครื่องจักร และต้นแบบเชิงวิศวกรรม งานฝึกอบรมและประเมินโครงการต่าง ๆ ที่อาศัยความรู้ทางวิชาการ
2. ถ่ายทอดความรู้และผลงานทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน
3. ติดต่อประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานขอศูนย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สรุป ประมวลและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
5. สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
ด้าน : งานด้านออกแบบเครื่องจักรและต้นแบบ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถออกแบบเครื่องจักร โดยซอฟต์แวร์ 3D CAD 

  • ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว