ภาพประกอบ บริษัท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานราชการ ผู้ประสานงาน/ฝ่ายสื่อสารองค์กร

วันที่ลงประกาศ 22 ก.พ. 60 | เปิดอ่าน 634 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ปิดรับสมัคร

Share to twitter

0

ทั้งหมด +

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่

     • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
       มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

     &b

อ่านต่อ

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. จัดทำแผนงานสื่อสารองค์กร รวมทั้งโครงการและกิจกรรมผ่านสื่อที่ใช้ในองค์กร ผ่านช่องทางต่างๆสู่กลุ่มเป้าหมาย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
2. เป็นทีมงานจัดกิจกรรมให้กับสื่อมวลชน/พันธมิตร/หน่วยงานรัฐ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder)(สัมมนาย่อยๆ, จัดนิทรรศการ, Briefing, Mini Display, Press Tour, Researcher Exchange, CRM, CSR, จัด Training)
3. ร่วมกำหนดกลยุทธ์ด้านการสื่อสารองค์กร และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในเพื่อจัดทำกิจกรรมด้านการสื่อสาร
4. อำนวยความสะดวกหรือประสานงานด้านข้อมูลให้แก่ผู้ติดต่อขอทราบข้อมูลของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถามเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่างๆ ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
5. ประสานเตรียมการ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม สวทช./ศูนย์แห่งชาติและหน่วยงานภายในอุทยาน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมของ สวทช. โดยมีผู้กำกับดูแลเนื้อหา ข้อมูลและสื่อที่จะใช้ในการสื่อสาร
6. ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน, อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : สื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์

 

  • ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว