ภาพประกอบ บริษัท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานราชการ นักพัฒนาองค์กร/งานพัฒนาองค์กร

วันที่ลงประกาศ 22 ก.พ. 60 | เปิดอ่าน 571 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ปิดรับสมัคร

Share to twitter

0

ทั้งหมด +

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่

     • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
       มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

     &b

อ่านต่อ

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์ข้อมูล/ปัญหาอุปสรรคจากกิจกรรมการพัฒนาองค์กรเพื่อใช้สนับสนุนการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานพัฒนาองค์กร
2. ควบคุมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ (Document Control) เช่น ISO Manual,แบบฟอร์มต่างๆ ตลอดจน Upload และจัดเก็บ file ต่างๆลงในระบบ
3. ประสานงานและให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการที่รับผิดชอบเช่น ระบบบริหารคุณภาพ(5ส ISO9000)
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กรเช่น เช่น จัดบอร์ดให้ความรู้ จัดประชุม/สัมมนา เป็นต้น
5. รวบรวม KPI จากหน่วยงานเพื่อมาสรุปเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ (BSC) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์,จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ,บริหารงานทั่วไป,สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือหรือหลักการในการพัฒนาองค์กร เช่น 5ส./ISO/มอก./Productivity/TQM
2. ทักษะในการถ่ายทอดความรู้และการนำเสนอสารสนเทศจากข้อมูล (แปลงData ให้เป็น Information)
3. ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
4. ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง-ดี 

  • ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว