กรมกิจการผู้สูงอายุ

งานราชการ นิติกรปฏิบัติการ

วันที่ลงประกาศ 1 ก.ค. 60 | เปิดอ่าน 550 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ปิดรับสมัคร

Share to twitter

0

ทั้งหมด +

รายละเอียดงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านปฏิบัติการ 
(1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 
(2) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวินัย เพื่อนำไปประกอบการกำหนด ปรับปรุง และพัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรการ และมาตรฐานการดำเนินงานทางวินัยให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ พระราชบัญญัติ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(3) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านวินัยเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และแล้วเสร็จตามเวลาและแผนงานที่กำหนดไว้ 
(4) ร่วมดำเนินการพิจารณา สอบสวน และวินิจฉัยการกระทำผิดทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด 
คำร้องเรียนข้อกล่าวหา บัตรสนเท่ห์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
(5) ร่วมให้ความเห็นและตีความกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวินัย เพื่อให้งานวินัยถูกต้องตามกฎหมาย และให้บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติต่อไป 
(6) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวินัย เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
(7) ร่วมรณรงค์และส่งเสริมด้านวินัย จรรยา และจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างมีจิตสำนึกที่ดี มีวินัย จรรยา และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
(8) ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
งานวินัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(9) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 

2. ด้านการวางแผน 
(1) ร่วมวางแผนกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ร่วมวางแผนงาน แนวทางการดำเนินงาน มาตรฐาน กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ของงานวินัย เพื่อให้งานวินัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต่อไป 

3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจใน ข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลดังกล่าวหรือหน่วยงานดังกล่าว 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

สมัครทางอินเตอร์เน็ต:  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว