กรมกิจการผู้สูงอายุ

งานราชการ เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน

วันที่ลงประกาศ 2 ก.ค. 60 | เปิดอ่าน 511 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ปิดรับสมัคร

Share to twitter

0

ทั้งหมด +

รายละเอียดงาน

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) ปฏิบัติงานอาชีวบำบัดเบื้องต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการที่ถูกต้องเหมาะสม 
(๒) ควบคุม เฝ้าระวัง รายงานผลการให้บริการงานอาชีวบำบัดของผู้สูงอายุที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อดำเนินการบำบัด ฟื้นฟูผู้สูงอายุ 
(๓) จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวย ความสะดวก และพร้อมให้บริการผู้สูงอายุได้ 
(๔) จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาสภาพจิตใจและความสะดวกปลอดภัยที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ 
(๕) จัดกิจกรรมนันทนาการและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี 

๒. ด้านการบริการ 
(๑) ประชาสัมพันธ์ แนะนำความรู้ในงานอาชีวบำบัดเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ญาติ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
(๒) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้สามารถบริการผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
- ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรม 

 

สมัครทางอินเตอร์เน็ต:  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว